JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätten i Härnösand & Ångermanlands tingsrätt

Om förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Härnösand är en allmän förvaltningsdomstol. Vår domkrets består av Västernorrlands och Jämtlands län. Vår främsta uppgift är att avgöra ärenden mellan enskilda och myndigheter.

Till förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, kan du överklaga myndighetsbeslut som du inte är nöjd med. Det kan till exempel gälla ett beslut som Försäkringskassan, Skatteverket eller kommunens socialtjänst fattat.

Förvaltningsrättens domar och beslut kan överklagas till Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrättens domar och beslut kan i sin tur överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, som ligger i Stockholm.

Vilka typer av mål handläggs?

I förvaltningsrätten finns mer än 500 olika typer av mål. De vanligaste måltyperna vid Förvaltningsrätten i Härnösand är:

 • Skattemål- om du vill överklaga ett beslut om till exempel inkomstbeskattning eller fastighetstaxering, momsbeslut eller annat beslut fattat av Skatteverket.
 • Studiestödsmål - om du vill överklaga ett beslut angående återbetalning av studiestöd fattat av CSN.
 • Förseningsavgifter enligt årsredovisningslagen - handlar om ärenden hos Bolagsverket angående avgift för för sent inlämnad årsredovisning.
 • Mål enligt socialtjänstlagen - kan till exempel röra beslut om bistånd eller andra beslut fattade av socialnämnden hos en kommun.
 • Socialförsäkringsmål - handlar om ärenden hos Försäkringskassan rörande sjukpenning, sjukersättning, arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller till exempel bilstöd till handikappade.
 • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)- handlar ofta om att förvaltningsrätten ska ta ställning till om barn och ungdomar under 20 år med tvång behöver vårdas utanför sitt eget hem.
 • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)- handlar om att förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård för missbrukare.
 • Psykiatrimål- handlar om frågor som rör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
 • Laglighetsprövning enligt kommunallagen- handlar om att få ett kommun- eller landstingsbeslut prövat, en möjlighet som varje kommun- och landstingsmedlem i Sverige har.
 • Mål enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) – mål där en leverantör ifrågasätter en offentlig upphandling på olika sätt.
 • Övriga mål- kan handla om körkortsingripanden, vapentillstånd, tillstånd att servera alkohol eller frågor som berörs i djurskyddslagen. Även mål där en myndighet förelägger någon att vidta vissa åtgärder eller ansöker om att få ett vite utdömt handläggs av förvaltningsrätten.

Vilka arbetar här?

Förvaltningsrätten i Härnösand är indelad i två dömande enheter, med ett målkansli och en administrativ enhet som stöd. Totalt är vi cirka 35 medarbetare. Till de dömande enheterna hör bl.a. ordinarie domare, fiskaler, föredragande jurister och notarier. Till målkansliet hör domstolshandläggare och till den administrativa enheten hör administrativ personal.

Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika mål som kommer till rätten. En ordinarie domare har titeln rådman. En av de ordinarie domarna är lagman, vilket innebär att den personen är förvaltningsrättens chef.

Vid förvaltningsrätten arbetar även andra jurister. Det är notarier, föredragande jurister och fiskaler. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål och vara protokollförare, men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål. Notarietjänstgöring är en utbildningstjänstgöring och det är framförallt nyutbildade jurister som tjänstgör under en begränsad tid om ett och ett halvt till två år för att lära sig mer om domstolsarbetet. Föredragande jurister har liknande uppgifter som notarierna men har ofta erfarenheter från ett speciellt rättsområde och är fast anställda. Fiskalerna är icke ordinarie domare som tjänstgör vid förvaltningsrätten under sin utbildning. Fiskalerna har samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna.

Förvaltningsrätten har också ett målkansli med domstolshandläggare. Domstolshandläggarna deltar i beredningen av alla typer av mål. Arbetsuppgifterna består bland annat i att registrera alla inkommande uppgifter i målet, sköta skriftväxling, kalla parter till förhandling, ha kontakt med parter och allmänhet, bevaka frister, expediera domar och beslut samt arkivera handlingar.

Det finns också en administrativ enhet som på olika sätt arbetar med att vara ett stöd för den dömande verksamheten.

Även nämndemän är knutna till förvaltningsrätterna. De är politiskt valda representanter för befolkningen och utses av landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna i fullmäktige.
Senast ändrad: 2016-04-15